Fotogalerie

Týmová spolupráce

Hlavním cílem výcvikového programu je posílení spolupráce a výkonnosti pracovních týmů. Rozvoj týmové spolupráce zakládáme na aktivitě a osobní angažovanosti každého člena týmu pro naplnění společných cílů. Vycházíme z potřeby vzájemného respektu v mezilidských vztazích a neustálé snahy být lepším, touhy po sebevzdělávání a sebezdokonalování. Stavíme na iniciativě u jednotlivců i malých skupin, která je základem rozvoje celé firmy. Outdoor training tuto iniciativu významně podporuje. Týmovou spolupráci, týmové řešení problémů a styl týmové práce zakládáme na důkladnosti, která je spojitou nádobou se spolehlivostí a kvalitou. Výcvik týmové spolupráce rozvíjí potřebu být důkladným.

- Základní komunikační pravidla v týmu
- „Trychtýř“ komunikace
- Nácvik vhodných komunikačních postupů
- Týmové role
- Analýza problémových klientů
- Metody a techniky zvládání krizových rozhovorů
- strategie řešení problému, podpora kreativního přístupu ve skupině
- budování vzájemných vztahů – interakce mezi členy týmu
- komunikace a předávání zkušeností v rámci týmu
- poznání sebe i druhých
- sebemotivace
- zvládání námitek
- time management
- rozvoj kreativního potenciálů účastníků
- tvůrčí řešení úkolů
- rozvoj týmové dynamiky v praxi – jednotlivé etapy rozvoje týmu z pohledu účinných metod vedení
- řešení náročných situací v týmu

Cílem rozvojového programu je zdokonalení pracovních týmů ve schopnostech a dovednostech efektivní komunikace a spolupráce v rámci týmu při plnění zadaných úkolů, a to vše prostřednictvím zážitků v neobvyklých situacích.
Při jejich přípravě a realizaci vycházíme z ověřené teorie ZIPu, která říká, že kvalita spolupráce je určována dvěma vzájemně se ovlivňujícími faktory – znalostí principů a technik týmové práce a zájmem a ochotou tyto techniky využívat.
Kurzy proto paralelně sledují dvě programové linie
prohloubení vzájemného poznání, rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, vytváření klimatu důvěry a motivace k otevřené partnerské spolupráci
připomenutí a trénink technik týmové spolupráce (efektivní skupinová komunikace, postupy řešení kreativních úkolů v týmu, organizace týmové práce)

Komunikace: naslouchání a ovlivňování
Sblížení: poznat jeden druhého
Spolupráce: pracovat společně jako tým
Umět si poradit: vypořádání se se změnou
Kreativita: společné řešení problémů
Týmová práce: ocenění a vzájemná podpora


Kontaktujte nás pro více informací.